RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

Wojtek_Smarzowski

Wojtek Smarzowski – Członek Polskiej Akademii Filmowej. Laureat m.in. Paszportu Polityki, Srebrnych Lwów, Złotej Kaczki oraz nagród Orły. Reżyser takich filmów jak: „Wesele”, „Dom zły”, „Róża”, „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem” oraz „Wołyń”.

Dariusz_Pietrykowski

Dariusz Pietrykowski – od 1981 r. związany z produkcją filmów. Prezes i współzałożyciel Film it, członek Polskiej Akademii Filmowej. Pracował przy filmach i serialach w reżyserii m.in. Stanisława Barei, Agnieszki Holland, Magdy Łazarkiewicz, Katarzyny Adamik, Jacka Borcucha, Piotra Łazarkiewicza, Waldemara Dzikiego, Pawła Sali, Alejandro Jodorowsky’ego. Producent filmów Wojtka Smarzowskiego „Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka” oraz „Wołyń”.

Andrzej_Polec

Andrzej Połeć – wiceprezes i współzałożyciel Film it. Szef produkcji. W latach 1999 – 2001 kierownik produkcji w Odeon Film Studio. Przez następne dwa lata jako szef produkcji ITI Film Studio. Od 1984 związany z filmem fabularnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Organizacji Produkcji  PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. Pracował przy filmach z m.in. Wojciechem Jerzym Hasem, Andrzejem Barańskim, Krzysztofem Zanussim, Jerzym Skolimowskim, Dorotą Kędzierzawską, Robertem Glińskim, Maciejem Dejczerem. Jeden z producentów filmów Wojtka Smarzowskiego: „Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka” oraz „Wołyń”.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Grajkowski – pracował w Grupie ITI i TVN. Był między innymi szefem i współorganizatorem ITI Cinema. Wieloletnie doświadczenie w dystrybucji filmów i mediach.

DANE REJESTROWE

FUNDACJA NA RZECZ FILMU WOŁYŃ

ul. Różana 32

02-569 Warszawa

KRS 0000612665

NIP 521 37 30 073

Tekst jednolity z dnia 06 kwietnia 2016 r.
Statut FUNDACJI NA RZECZ FILMU WOŁYŃ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Fundacja nosi nazwę Fundacja na rzecz Filmu Wołyń (zwana dalej “Fundacją”), ustanowiona przez „FILM IT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000086732, NIP: 5213177417, REGON: 017452453 (zwaną dalej ”Fundatorem”), reprezentowaną przez Członka Zarządu Pana Dariusza Piotra Pietrykowskiego oraz Członka Zarządu Andrzeja Wiesława Połeć upoważnionych do reprezentacji Fundatora, aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2015 roku Repertorium A. nr 10202/2015 sporządzonym przed Joanną Nowakowską - Drapałą notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej Joanna Nowakowska – Drapała Małgorzata Nowicka spółka cywilna przy ul. Koszykowej 59, lok. 4, 00-660 Warszawa.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest działalność kulturalna i oświatowa, w szczególności krzewienie edukacji i kultury filmowej.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) finansowanie lub organizowanie finansowania produkcji filmu fabularnego pod roboczym tytułem ,,Wołyń” (,,Film”),
2) finansowanie lub organizowanie finansowania dystrybucji Filmu,
3) finansowanie i promocję Filmu.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wskazana w oświadczeniu Fundatora o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w zakresie działalności statutowej.

§ 7

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
2) subwencji osób prawnych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
4) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji publicznych i prywatnych,
5) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych.

2. Dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone są na działalność statutową.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 8

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej ,,Zarządem”,
2) Rada Programowa Fundacji, zwana dalej ,,Radą”,
3) Fundator.

§ 9

1. Zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) śmierci,
2) odwołania,
3) złożenia pisemnej rezygnacji przez Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje Rada.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych Fundacji,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7) składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
8) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o powołaniu likwidatora,
9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§11

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 12

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) śmierci,
2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady na ręce Przewodniczącego Rady,
3) odwołania.
5. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
6. Nie można łączyć funkcji Prezesa Zarządu z członkiem Rady.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:
1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
3) reprezentowanie Fundacji w umowie oraz sporze między Fundacją a członkiem Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady według potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora. O terminie posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady z co najmniej 10 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek przez niego wskazany.
5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
Zmiana statutu i łączenie Fundacji

§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla których Fundacja została ustanowiona.

§ 16

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Fundator.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 17

1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym w tym celu przez Fundatora instytucjom lub przedsiębiorcom, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
4. Na okres likwidacji Zarząd powołuje likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji. Likwidatorem może być członek organu Fundacji albo osoba trzecia.
5. O rozpoczęciu likwidacji Fundacji likwidator powiadamia odpowiedniego Ministra.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 18

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności.

§ 19

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

_____________________________ _______________________
Dariusz Piotr Pietrykowski Andrzej Wiesław Połeć
Członek Zarządu Członek Zarządu
„FILM IT” Sp. z o.o. „FILM IT” Sp. z o.o.